PRIVACY EN ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

 

Deze website is een initiatief van Legal & Support Comm. V.,
Bosstraat 21 9220 HAMME, België,  BTW BE 0715.427.359, RPR Dendermonde,
tel: +32 – 0475 35 97 37, info@legalandsupport.be (hierna de “Websitehouder”).

De gebruiker van de Website verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden :


INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN, PRIVACYRECHT, RECHT OF AFBEELDING EN ANDERE RECHTEN

INHOUD EN PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

De Website is een originele creatie waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. Ook de op de Website aanwezige werken zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten beschermd.

Elk gebruik en elke reproductie voor niet-private en/of commerciële doeleinden van een Werk, elke mededeling aan het publiek, bewerking, aanpassing, wijziging, filmen, maken van afbeeldingen, foto’s of tekeningen, vertaling, beschikbaarstelling, exploitatie, distributie, commercialisering, bezit of aanbieden voor commerciële doeleinden, op de markt brengen, verkoop, verspreiding, verhuur, uitlening, integratie in een andere website of ander medium, reverse-engineering of demontage van een Werk, geheel of gedeeltelijk, in gelijk welke vorm, op gelijk welke wijze en op gelijk welke drager, zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Websitehouder, is verboden.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Legal & Support hecht veel belang aan een veilige en transparante verwerking van Uw persoonsgegevens.

In principe kan een gebruiker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Daarentegen voorziet de Website echter in de mogelijkheid voor een gebruiker om per e-mail in contact te treden met de Websitehouder. Voor zover deze door de gebruiker worden meegedeeld, verwerkt de Websitehouder de volgende persoonsgegevens (hierna de "Persoonsgegevens"):

  • de naam en voornaam van de gebruiker;
  • het e-mailadres en, in voorkomend geval, het telefoonnummer van de gebruiker

 

Wanneer een gebruiker persoonsgegevens ingeeft op de Website, geeft hij aan de Websitehouder zijn toestemming om deze te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden. Als deze persoonsgegevens een andere persoon dan de gebruiker betreffen, waarborgt de gebruiker dat hij gerechtigd is deze toestemming te verlenen in naam van die andere persoon.

Deze Persoonsgegevens worden door Websitehouder verwerkt overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de "Wet Verwerking Persoonsgegevens") en op basis van de toestemming van de betreffende gebruiker of, in voorkomend geval, voor de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker.

 

Behoudens indien (i) de gebruiker daartoe zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleend, (ii) zulks noodzakelijk zou zijn voor het leveren van de door de gebruiker gevraagde dienst of (iii) de uitvoering van de overeenkomst, worden de persoonsgegevens van een gebruiker niet meegedeeld aan derden. De Persoonsgegevens worden evenwel verwerkt door de leveranciers van de IT infrastructuur van de Websitehouder zoals onder meer haar leverancier van hosting diensten en haar e-mail provider.

 

De Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor een periode van drie maanden, behoudens indien deze worden meegedeeld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen de Websitehouder en de gebruiker, in welk geval deze persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar na het einde van de betreffende overeenkomst.

 

De gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor zover deze niet worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de Websitehouder en de gebruiker.

Daarenboven kan de gebruiker zijn wettelijk recht op toegang en verbetering kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan de Websitehouder per gewone post naar Legal & Support, Bosstraat 21, 9220 Hamme, België, of per e-mail op info@legalandsupport.be Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.

In de mate de gebruiker klachten zou hebben in verband met de verwerking van zijn persoonsgegevens, dan kan hij zich richten tot de Gegevensbeschermingsauthoriteit ("GBA" of "Privacycommissie") via de klachtenprocedure die wordt voorzien op de website van de GBA (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden, al naargelang het geval, verwerkt met als doeleinden de gebruiker toegang te verschaffen tot het betrokken deel van de Website of het te laten gebruiken, de gebruiker in staat te stellen een Werk te downloaden en daarvoor te betalen, de levering van het gevraagde Werk of de gevraagde informatie, dienst of activiteit, het beantwoorden van de contactopname van de gebruiker of andere met de Website verbonden communicaties, de uitvoering van de overeenkomst tussen de Websitehouder en de gebruiker, statistische analyses en/of de gebruiker op de hoogte houden van initiatieven en activiteiten van de Websitehouder of van business partners en organisaties aan wie de persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden (direct marketing).

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

De Websitehouder is niet aansprakelijk voor een tikfout of enige andere fout, tekortkoming of vergissing in verband met de inhoud van de Website. In geen geval zal de Websitehouder aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade, schade aan hardware of toestellen, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, klanten of businessopportuniteiten, imago- of reputatieschade en morele schade.

HYPERLINKS OP/NAAR DE WEBSITE

NAAR WEBSITES VAN DERDEN

 Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door de Websitehouder niet gecontroleerd en de Websitehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid op de Website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege de Websitehouder in.

NAAR DE WEBSITE

Het is verboden om op een website zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Websitehouder (1) een deeplink of distribute link te maken naar gecomprimeerde inhoud in .zip of een gelijkaardig formaat op de Website, en (2) een framed link of inline link naar (een deel van) de Website. In elk geval van hyperlinken naar (een deel van) de Website moet, wanneer men op die hyperlink klikt, de webpagina waarop de hyperlink staat, volledig verdwijnen en moet de volledige URL van (het deel van) de Website duidelijk zichtbaar zijn in de adresbalk.

GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst en het gebruik van de Website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil in verband met deze overeenkomst of de Website zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Dendermonde, België.

 

Legal & Support

Contacteer ons

+32 (0) 475 35 97 37
+32 (0) 470 97 59 95

Bosstraat 21
9220 KASTEL

Ondernemingsnummer

BE 0715.427.359

Erkenning

Toezichthoudende overheid: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel https://economie.fgov.be.

Erkenningsnummer: 715427359.